ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่ 1 ปี2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
46
22 มิ.ย. 2563
72 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562(โครงการติดตั้งหอกระจายข่าวไร้สาย) ดาวน์โหลดเอกสาร
383
08 มิ.ย. 2563
73 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563
381
08 มิ.ย. 2563
74 ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
21
01 มิ.ย. 2563
75 ประกาศ อบต.ตาเนาะปูเต๊ะ เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติ อบต.ตาเนาะปูเต๊ะ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
349
29 พ.ค. 2563
76 ประกาศ อบต.ตาเนาะปูเต๊ะ เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติ อบต.ตาเนาะปูเต๊ะ เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธ์ยุ่งลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ดาวน์โหลดเอกสาร
349
29 พ.ค. 2563
77 ประกาศ อบต.ตาเนาะปูเต๊ะ เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติ อบต.ตาเนาะปูเต๊ะ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
345
29 พ.ค. 2563
78 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมแซมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายกาสัง-กาสังใน(ช่วงที่1)หมู่ที่ 3-หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
350
26 พ.ค. 2563
79 ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น / ปราชญ์ชาวบ้าน ดาวน์โหลดเอกสาร
26
20 พ.ค. 2563
80 การคัดแยกขยะในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ดาวน์โหลดเอกสาร
59
14 พ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75