ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
701 ขอเชิญประชุมสภาอบต.ตาเนาะปูเต๊ะ สมัยสามัญ ประจำปี 2553
866
15 ก.พ. 2553
702 การจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ สำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
1004
25 ม.ค. 2553
703 ประชาสัมพันธ์ มติ ครม.
866
11 ม.ค. 2553
704 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะปูเต๊ะ เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2552 - 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
837
05 ม.ค. 2553
705 ประกาศ เรื่อง มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
865
05 ม.ค. 2553
706 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะปูเต๊ะ เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2552 - 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
761
04 ม.ค. 2553
707 การจัดให้มีการประกันชีวิตให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดาวน์โหลดเอกสาร
847
31 ธ.ค. 2552
708 กำหนดสมัยประชุมสภาอบต.ตาเนาะปูเต๊ะประจำปี2553
856
30 ธ.ค. 2552
709 สรุปผลการอบรมแผนการดำเนินงานของข้าราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
895
24 ธ.ค. 2552
710 รับแจ้งไฟฟ้าดับหรือชำรุดเสียหาย
1056
16 พ.ย. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| 71 |72| |73| |74| |75