ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
671 เรื่องการมอบอำนาจให้รองนายกอบต.ปฏิบัติราชการแทนนายกอบต. ดาวน์โหลดเอกสาร
1116
28 พ.ย. 2555
672 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2555 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะปูเต๊ะ แถลงนโยบาย
1253
21 พ.ย. 2555
673 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะปูเต๊ะ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
1157
21 พ.ย. 2555
674 ประกาศ เรืองรายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปี 2555
1307
15 พ.ย. 2555
675 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาครั้งแรก ในวันนที่ 20 พฤศจิกายน 2555
1270
14 พ.ย. 2555
676 ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ ลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนงขอรับเงินเบี้ยชีพผู้สูงอายุ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
1203
01 พ.ย. 2555
677 ขอเชิญชวนให้ผู้ที่มีความพิการทางร่างกาย ลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนงขอรับเงินเบี้ยชีพผู้พิการ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555
1272
01 พ.ย. 2555
678 เรื่อง การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
1134
30 ต.ค. 2555
679 เรื่อง กำหนดวันตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. สายแอร้อง หมู่ที่ ๑0 ดาวน์โหลดเอกสาร
1125
19 ต.ค. 2555
680 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 6 สิงหาคม 2555
1276
01 ส.ค. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  68 |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77