ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
551 ค่านิยมหลัก 12 ประการ อบต.ตาเนาะปูเต๊ะ ดาวน์โหลดเอกสาร
1292
07 พ.ย. 2557
552 ราคากลางโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านกอลอปอง-บ้านตือโล๊ะดือลง ดาวน์โหลดเอกสาร
1118
04 พ.ย. 2557
553 ราคากลางโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.สายกำปงบารู หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
1122
04 พ.ย. 2557
554 สรุปผลจัดซื้อ-จ้าง ประจำเดือนตุลาคม ปีงบประมาณ 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
1080
04 พ.ย. 2557
555 ราคากลางโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านกอลอปอง-บ้านตือโล๊ะดือลง หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
1083
04 พ.ย. 2557
556 ราคากลางโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำสายกำปงบารู หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
1058
04 พ.ย. 2557
557 ประกาศ เรื่อง การใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
1105
31 ต.ค. 2557
558 ประกาศ เรื่อง การรับขึ้นทะเบียนคนพิการเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
1088
27 ต.ค. 2557
559 ประกาศ เรื่อง การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
1627
27 ต.ค. 2557
560 ประกาศเรื่องรายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
1058
27 ต.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  56 |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77