ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
121 ประกาศเรื่องกำหนดสมัยประชุมสภาอบต.สมัยสามัญ ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
635
28 ก.พ. 2563
122 ประกาศ เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
956
07 ก.พ. 2563
123 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562(โครงการติดตั้งหอกระจายข่าวไร้สาย) ดาวน์โหลดเอกสาร
953
06 ก.พ. 2563
124 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
938
05 ก.พ. 2563
125 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.สายกำปงยอ หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
944
05 ก.พ. 2563
126 ประกาศ เรื่อง มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสถาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
613
05 ก.พ. 2563
127 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการขยายเขตประปาภูเขา สายทำนบ-ทับช้าง หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
943
04 ก.พ. 2563
128 ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่ 1 ปี2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
624
03 ก.พ. 2563
129 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะปูเต๊ะ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหา เป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะปูเต๊ะ ดาวน์โหลดเอกสาร
957
24 ม.ค. 2563
130 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับเรื่องราวร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
948
16 ม.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  13 |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77