ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
976
01 ก.ค. 2563
92 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะปูเต๊ะ เรื่อง ริบหลักประกันสัญญา ดาวน์โหลดเอกสาร
936
01 ก.ค. 2563
93 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
644
30 มิ.ย. 2563
94 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายมัสยิด-กูโบร์ หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
948
22 มิ.ย. 2563
95 ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่ 1 ปี2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
636
22 มิ.ย. 2563
96 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562(โครงการติดตั้งหอกระจายข่าวไร้สาย) ดาวน์โหลดเอกสาร
971
08 มิ.ย. 2563
97 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563
969
08 มิ.ย. 2563
98 ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
606
01 มิ.ย. 2563
99 ประกาศ อบต.ตาเนาะปูเต๊ะ เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติ อบต.ตาเนาะปูเต๊ะ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
936
29 พ.ค. 2563
100 ประกาศ อบต.ตาเนาะปูเต๊ะ เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติ อบต.ตาเนาะปูเต๊ะ เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธ์ยุ่งลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ดาวน์โหลดเอกสาร
937
29 พ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  10 |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77