ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 ประกาศ เรื่อง ขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
363
27 มี.ค. 2563
92 ประกาศ เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
22
25 มี.ค. 2563
93 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
365
04 มี.ค. 2563
94 ประกาศ เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
20
04 มี.ค. 2563
95 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการต่อเติมอาคารศูนย์ฯมัสยิดยาแมะ หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
353
02 มี.ค. 2563
96 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
42
02 มี.ค. 2563
97 ประกาศเรื่องกำหนดสมัยประชุมสภาอบต.สมัยสามัญ ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
41
28 ก.พ. 2563
98 ประกาศ เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
366
07 ก.พ. 2563
99 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562(โครงการติดตั้งหอกระจายข่าวไร้สาย) ดาวน์โหลดเอกสาร
360
06 ก.พ. 2563
100 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
353
05 ก.พ. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75